Head kliendid!

Seoses Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga võib paljudel olla tekkinud küsimusi, kuidas ajutiselt tegevuse peatamise või tegevuse mahu vähenemise korral käituda töötajatega ning kuidas lahendada ajutisi võimalikke likviidsusprobleeme, suhelda oma klientide ja tarnijatega. Saadame teile levinumate küsimuste puhuks mõned üldisemad selgitused. Kui kellelgi on lisaküsimusi või konkreetsemaid muresid, millega saaksime aidata, siis oleme olemas nii telefoni teel kui ka elektrooniliste vahendite kaudu.

Töötajatega seonduvalt

Oleks suurepärane, kui jõuaksite töötajatega kahepoolsele kokkuleppele, millega töötajad näiteks võtavad välja oma põhipuhkuse, lähevad osaliselt tasustatavale puhkusele või palgata puhkusele, kuid tõenäosus, et töötajad oleksid tööandja suhtes sedavõrd vastutulelikud ja arusaajad, on küllalt väike. Seega on tööandja ainsaks võimaluseks Töölepingu seaduse § 37, mis võimaldab tööandja poolt töötajatele makstavat töötasu vähendada, kui tööandja ei saa ettenägematutest ja temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tingituna töötajale tööd pakkuda ning töötasu maksmine senises ulatuses oleks tööandja jaoks ebamõistlikult koormav.

Lühidalt kokku võttes sätestab Töölepingu seaduse § 37, et töötasu võib vähendada kuni kolmeks kuuks ja mitte väiksema summa peale kui Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäär. Seadus sätestab, et enne töötasu vähendamist peab tööandja pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd ning kui teise töö pakkumine ei ole võimalik, siis saab asuda töötasu vähendama. Töölepingu seaduse § 37 lg 4 sätestab, et töötasu vähendamisest peab tööandja töötajat ette teatama 14 päeva ja töötajatega eelnevalt konsulteerima. Kui töötajatel on valitud usaldusisik, kes suuremates ettevõtetes peaks olema valitud, siis peab tööandja konsulteerima usaldusisikuga. Usaldusisik  või töötaja peaksid oma arvamuse andma teada 7 päeva jooksul alates vastava teate saamisest tööandjalt.

Töötajat täiendavalt kaitsvateks säteteks on Töölepingu seaduse § 37 lg 3, mis sätestab, et töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega ning samuti Töölepingu seaduse § 37 lg 5, mis sätestab, et kui töötaja ei ole nõus tööandja poolt töötasu alandamisega võib ta viie päevase etteteatamisega öelda töölepingu üles ning Tööandjal on sellisel juhul kohustus tasuda töötajale koondamistasu vastavalt TLS  § 100 lg 1 ja 2 (ühe kuu töötaja keskmise palga ulatuses).

Koostööpartneritega seonduvalt

Kindlasti tekib paljudel probleeme oma kohustuste täitmisega lepingupartnerite ees või ei suuda Teie lepingupartnerid täita oma kohustusi Teie ees. Nimetatud olukord on reguleeritud Võlaõigusseaduse §-is 103, mis sätestab, et pool ei vastuta lepingu rikkumise eest üksnes juhul kui selline rikkumine on vabandatav ning kohustuse rikkumine on vabandatav, kui seda tehti vääramatu jõu tõttu. Seadus käsitleb vääramatu jõuna asjaolu, mida lepingupool ei saa mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saaks seda poolelt eeldada, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Reeglina on poolte vahelistes lepingutes ka täpsustatud, mida käsitletakse lisas seaduses sätestatule vääramatu jõuna.

Oluline on siinkohal koostööpartnerilt teadet saades või ise vastavat teadet saates meeles pidada, et nii seaduse kui ka reeglina lepingutes sisalduvate sätete kohaselt peab oma suutmatusest lepingut mitte täita vääramatu jõu tõttu, lepingu partnerit kirjalikult viivitamatult teavitama ning nimetatud teade peaks sisaldama võimalikult selgelt kirjeldust selle kohta, millised konkreetsed töölõigud, toimingud Teie töös on häiritud, mis takistavad lepingu õigeaegset täitmist (näiteks tehase sulgemine, suures hulgas töötajate haigestumine või töölt puudumine, olulise tarnija poolt vajalike toodete tarnimata jätmine vmt).

Vastava teate peaks saatma koostööpartneritele kindlasti kirjalikult, et hilisemate võimalike vaidluste korral näiteks lepingu tähtaegselt täitmata jätmise osas, saaksite tugineda eelkirjeldatud asjaolule.  Seega soovitame Teil üle vaadata lepingud, mida te oma poolselt ei suuda hetkel täita ning mille õigeaegselt täitmata jätmine võib tuua tulevikus kaasa võimalikke leppetrahve ja/või viivisenõuded. Kui vajate abi mingite konkreetsete lepingute ülevaatamisel ja koostööpartneritele teadete koostamisel, andke julgesti teada. Samuti võime arutleda ka selle üle, kuidas käituda olukorras, kus Teile on vastav teade saadetud, kuid teatest ei nähtu, et lepingu täitmata jätmine oleks tegelikkuses seotud vääramatu jõu olukorraga, vaid lepingupartner on asunud pahatahtlikult ära kasutama tekkinud olukorda oma kohustustest vabanemiseks või nende täitmata jätmiseks.

Kuidas edasi?

Loodame väga, et välja kuulutatud eriolukord kestab lühiajaliselt ning meie klientide majandustegevus kahjustada ei saa. Kui aga peaks tekkima käesolevast olukorrast tulenevalt majanduslikke raskusi ja/või likviidsusprobleeme võib kaaluda ka ettevõtte saneerimismenetluse algatamist. Saneerimisseaduse kohaselt on saneerimismenetluse käigus võimalik nõudeid ümber kujundada kohustuse täitmise tähtaja pikendamise, rahalise nõude täitmisega osamaksete kaupa ja/või võlasumma vähendamise kaudu. Meeles tuleb pidada vaid seda, et saneerimiskavaga ei saa ette näha töölepingust tulenevate nõuete ümberkujundamist.

Juhul kui Teil on ülaltooduga seonduvalt küsimusi, probleeme või muresid, millega saaksime aidata, andke julgesti teada. Seniks aga hoidke end ja loodame, et suuremaid probleeme kellelgi ei teki.

Võite oma sõpradele ja äripartneritele selle kirja edasi saata. 

Cavere Õigusbüroo OÜ

Martin Krupp 5072034

Oliver Ennok 5255757

Kerli Leetsaar 5299865

Kerli Kaasik   5022173

Sulev Tammemäe 5093763

FIRMAST

Cavere Õigusbüroo

Cavere Õigusbüroo on eraõigusele spetsialiseerunud, kiiresti arenev ja kvaliteetset õigusabi pakkuv õigusbüroo. Töökeeltena kasutame eesti, inglise, vene ja soome keelt.

Cavere Õigusbüroo osutab õigusabi teenuseid alates 2005. aastast.

Õigusbüroo kontor asub Tallinna kesklinnas Estonia pst 1.

TEENUSED

Meie juristid omavad pikaajalist töökogemust võla-, äri- ja pankrotiõiguse valdkonnas.

Samuti osutame õigusabi asja-, töö- ja perekonnaõigusega seotud probleemide lahendamisel.

Esindame kliente kohtu- ja vahekohtumenetlustes ning aitame koostada dokumente. Büroos töötavad pankrotihaldurid on viinud üle 500 pankroti- ja likvideerimismenetluse. Osutame abi saneerimismenetluste algatamisel ja läbiviimisel.

Kuna iga õiguslik probleem on oma sisult ja loomult erinev, siis töötasu lepime eraldi vastavalt töömahule ja -keerukusele. Kokkulepe töötasu osas võib olla tunnipõhine või sõltuvuses tööga saavutatud eesmärgist. Kliendi esindamiseks sõlmime õigusabi lepingu ning vormistame volikirja(d).

Õigusbüroo osutab äriühingute asutamise teenust ning aitab teostada muudatusi registrites. Oma heade partnerite kaudu aitame Teil lahendada ka raamatupidamise, auditeerimise, erikontrolli läbiviimise, täitemenetluse ja notariaalsete tehingutega seonduvaid küsimusi.

KONTAKT

Kontaktandmed

Telefon: +372 6844400
E-post: info@cavere.ee
Aadress: Estonia puiestee 1, 10143 Tallinn
B-korpus ja 5. korrus

Muud rekvisiidid

Registrikood: 11095529
KMKK nr EE100944613
Swedbank EE732200221026709724


    Close Menu